Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2013) Trang: 51-60
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Qua nghiên cứu đề tài đã xây dựng được 27 đơn vị đất đai, 6 vùng thích nghi và 7 kiểu sử dụng đất, trong đó vùng II và V thích nghi kém (S3 - N) cho tất cả các KSD, các vùng còn lại đều thích nghi từ S2-S1 cho hầu hết các KSD đất. Kết quả cho thấy lợi nhuận của một vụ lúa mùa trong vùng không có đê bao thấp là 3,22 triệu đồng/ha và hiệu quả đồng vốn (HQĐV) chỉ đạt 0,23. Trong khi đối với lúa trong vùng có đê bao và được tác động kỹ thuật thì lợi nhuận đạt cao hơn từ 8,25 - 11,40 triệu đồng/ha và HQĐV từ 0,92 đến 1,67. Đối với khóm có lợi nhuận cao nhất là 25,85 triệu đồng/ha và HQĐV là 2,4, kế đến là cây mía lợi nhuận đạt 13,124 triệu đồng/ha và HQĐV là 0,59. Ngoại trừ, cây gừng bị lỗ do bệnh (lỗ 13,61 triệu đồng/ha). Qua đánh giá thích nghi, đề xuất KSD đất lúa, khóm, mía, gừng và chuyên màu có thể bố trí canh tác trên các vùng thích nghi I, III, IV, V và VI. Đây là các vùng thích nghi tự nhiên trung bình (S2) cho tất cả KSD và thích nghi kinh tế cao (S1) đối với một số KSD đất. Do vùng thích nghi II trũng và không quản lý được nước, thích nghi kém cho hầu hết các KSD đất, nên đề nghị chỉ canh tác một vụ lúa mùa.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...