Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
46 (2015) Trang: 119-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả kinh tế  các mô hình canh tác và đánh giá thích nghi đất đai để đề xuất kiểu sử dụng đất. Đề tài  áp dụng phương pháp khảo sát đất kết hợp với quy trình đánh giá thích nghi đất đai của FAO (1976) để thực hiện đề tài.  Trong vùng nghiên cứu có 4 kiểu sử dụng đất (KSD) chính: KSD1 (Lúa 2 vụ); KSD2 (Lúa 3 vụ); KSD3 (Chuyên canh màu); KSD4 (Cây ăn trái). Kết quả đã xác định được 27 đơn vị đất đai và  phân ra 6 vùng thích nghi. Vùng I, II, IV thích nghi từ trung bình đến cao cho tất cả kiểu sử dụng. Vùng III và V thích nghi trung bình đến cao cho KSD1, KSD2, KSD3, nhưng thích nghi kém với KSD4, Vùng VI thích nghi kém cho tất cả  KSD. Kết quả khảo sát  cho thấy lợi nhuận từ KSD3 là cao nhất, trong đó dưa hấu đạt 234,48 triệu đồng/ha/năm,  bình quân rau màu các loại khác đạt 122,15 triệu đồng/ha/năm, kế đến là KSD4 đạt 97,74 triệu đồng/ha/năm và thấp nhất là KSD2 & KSD1  tương ứng đạt29,17 triệu đồng/ha/năm và 31,20 triệu đồng/ha/năm. Đề tài đã đề xuất các KSD đất có hiệu quả trên các vùng thích nghi và phù hợp với hướng phát triển nông nghiệp đô thị của quận.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...