Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/04/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

The evaluation of honey quality in the Acacia hybrid and Melaleuca cajuputi planting zones at U Minh Ha, Ca Mau

Từ khóa:

Cây Keo lai, cây tràm, chất lượng mật ong, rừng U Minh Hạ

Keywords:

Acacia hybrid trees, Melaleuca cajuputi trees, honey quality, U Minh Ha forest

ABSTRACT

The objective of study was to evaluate the quality of honey harvested on the Acacia hybrid and Melaleuca cajuputi forest. Plots were designed for three sites and on each site, three different age levels was selected with three replications. The data were collected in both dry and wet seasons. The results showed that there was no significant difference among the three sites, except the Melaleuca cajuputi honey had light yellow and special taste of the Melaleuca cajuputi flower while the Acacia hybrid honey was of darker. In the dry season, the water content, saccharose sugar, and vitamin C in honey were not different among the three sites, but the content of HMF and solid insoluble at Acacia hybrid zone were higher than those of the Melaleuca cajuputi x Acacia hybrid zone and Melaleuca cajuputi zone. However, vitamin B1 and pH in the Acacia hybrid zone were lower than those in the Melaleuca cajuputi zone. In the rainy season, the content of pH, HMF, vitamin B1 and vitamin C in honey among the three zones were not significantly different. The water content and levels of free acid of the Acacia hybrid honey were lower than those of the Melaleuca cajuputi, but content of reducing sugar and solids insoluble were higher. Most of the indicators of honey quality in dry seasons were better than those of rainy seasons. In both seasons, the water content and levels of solid insoluble in water did not match the regulatory standards.

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh, đánh giá chất lượng mật ong trên cây Keo lai và cây tràm. Lô thí nghiệm được bố trí trên 3 khu vực tương ứng với 3 cấp tuổi và được lặp lại 3 lần. Các mẫu được phân tích trong cả mùa mưa và mùa nắng. Đánh giá cảm quan cho thấy không khác biệt về màu sắc mật ong giữa ba khu vực, ngoại trừ mật ong tràm có màu vàng sáng và mùi vị đặc trưng hơn mật ong Keo lai, trong khi mật ong Keo lai có màu vàng tối hơn. Trong mùa nắng, hàm lượng nước, đường saccharose, vitamin C giữa ba khu vực không khác biệt nhưng hàm lượng HMF và chất rắn không tan trong nước của mật ong ở khu vực Keo lai cao hơn khu vực trung gian (Tràm x Keo lai) và tràm. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin B1 và pH của mật ong Keo lai thấp hơn tràm. Trong mùa mưa, độ pH, HMF, vitamin B1 và vitamin C giữa ba khu vực không khác nhau. Mật ong Keo lai có hàm lượng nước và acid tự do thấp hơn tràm, ngược lại, hàm lượng đường khử và chất rắn không tan trong nước cao hơn. Đa số chỉ tiêu chất lượng mật ong mùa nắng tốt hơn mùa mưa. Tuy nhiên, trong cả hai mùa thì hàm lượng nước và chất rắn không tan trong nước đều không đạt tiêu chuẩn.

Trích dẫn: Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên và Phạm Ra Băng, 2016. Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mật ong trong vùng trồng tràm và vùng trồng keo lai tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 22-31.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...