Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác nông nghiệp tại quận Cái Răng làm cơ sở đề xuất các kiểu sử dụng đất có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế xã hội cho vùng. Các phương pháp điều tra trực tiếp nông hộ để đánh giá thực trạng sản xuất và theo dõi thực tế các mô hình điểm để xác định và tính toán hiệu quả kinh tế được áp dụng để thực hiện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích đất đai canh tác và thị trường tiêu thụ của vùng tương đối thuận lợi, tuy nhiên nguồn vốn canh tác chưa cao. Mô hình trồng màu mang lại lợi nhuận cao nhất 21,28 triệu đồng/công/năm tuy nhiên chi phí cũng tương đối cao 9,57 triệu đồng/công/năm. Tiếp theo là các mô hình cây ăn trái, trong đó, cam mang lại lợi nhuận cao nhất 15,90 triệu đồng/công/năm, chanh là 13,63 triệu đồng/công/năm, lợi nhuận từ mô hình trồng nhãn thấp chỉ 3,59 triệu đồng/công/năm, mô hình trồng lúa có hiệu quả kinh tế thấp với lợi nhuận chỉ 2,13 triệu đồng/công/năm. Đề tài đã đề xuất các mô hình sản xuất cho nông hộ như chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu và các loại cây ăn trái có hiệu quả cao. Mở rộng diện tích và lựa chọn các loại cây có hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của địa phương. Ngoài ra nông hộ cần được đầu tư hỗ trợ thêm vốn cũng như kỹ thuật canh tác.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...