Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu nhằm phân tích và xác định hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác từ đó đề xuất cơ cấu canh tác cây trồng phù hợp tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đề tài đã áp dụng các phương pháp : Theo dõi và đánh giá mô hình thực tế, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và phương pháp phân tích SWOT. Kết quả nghiên cứu cho thấy  lợi nhuận mang lại từ mô hình cây ăn trái cao hơn mô hình chuyên màu và tháp nhất là mô hình lúa. Đối với các mô hình cây ăn trái, lợi nhuận cao nhất là Măng cụt, kế đến là Cam, Vú sữa, Xoài và thấp nhất là Sầu riêng; Đối với các mô hình chuyên màu, nhuận cao nhất là Dưa lê, Nấm rơm, Dưa hấu, Bắp và thấp nhất là mô hình Bí; mô hình Lúa 3 vụ có lợi nhuận cao hơn Lúa 2 vụ. B/C của mô hình cây ăn trái cao nhất là Măng cụt, kế đến là Xoài, Vú sữa và thấp nhất là Sầu riêng; đối với các mô hình chuyên màu cao nhất là Dưa lê, kế đến là Bắp, Nấm rơm, Dưa hấu và thấp nhất là mô hình Bí. B/C của mô hình Lúa 3 vụ vẫn cao hơn Lúa 2 vụ. Bên cạnh đó đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho các mô hình và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...