Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50/2017 (2017) Trang: 59-64
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá thích nghi đất đai định tính và định lượng làm cơ sở đề xuất chuyển đổi kiểu sử dụng đất tại quận Cái Răng. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp nông hộ và đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 1976 & 2007) được sử dụng để thu thập số liệu thực trạng sản xuất và phân vùng thích nghi cho các kiểu sử dụng đất. Kết quả trong vùng nghiên cứu có 4 kiểu sử dụng đất chính: Lúa 2 vụ (LUT 1); Lúa – màu (LUT 2); Chuyên màu (LUT 3); Cây ăn trái (LUT 4). Kết quả đánh giá thích nghi đã xác định trong vùng có 21 đơn vị bản đồ đất đai, phân ra được 8 vùng thích nghi cho các kiểu sử dụng đất. Về thích nghi tự nhiên, ngoại trừ vùng VIII không thích nghi cho hầu hết các kiểu sử dụng đất, còn lại các vùng khác thay đổi từ thích nghi kém đến thích nghi cao, trong đó vùng I và III đều thích nghi cho tất cả các LUT. Tuy nhiên, nếu ảnh hưởng của phèn được cải thiện thì hầu hết các vùng đều thích nghi từ trung bình đến cao cho tất cả các LUT. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy kiểu sử dụng đất trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả cao hơn lúa cả về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn. Kết quả đánh giá thích nghi định lượng, ngoại trừ LUT 1 thích nghi kém về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn tại tất cả các vùng, hầu hết các LUT còn lại thích nghi trung bình đến cao cả về lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất bố trí Lúa 2 vụ tại vùng III, VI, VIII; Lúa – màu tại vùng V, VII; chuyên màu vùng IV, VII và cây ăn trái vùng I, II, IV, VI, VIII.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...