Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về

ABSTRACT

The objective of research is to describe the hydrological properties at the Khe Vinh and Mui O of the Can Gio mangrove Biosphere Reserve inHo Chi Minh City. The hydrological investigation addresses questions about the effect of factors such as topography and seasons, on the hydrological properties. Method as ?Laser leveling? was used for measuring of elevation, the ?Diver? was used for measuring of EC,  ?Peizometers? method was used for measuring groundwater and soil drainage, and flooded frequency was collected during study time. The results were showed that the hydrological properties at the study sites were affected by the upper streams of Sai gon and Dong Nai rivers, and the tidal regime of the East sea. Seasons, sites and the elevation of zones had effects directly on the hydrological properties.

Keywords: Hydrology, elevation, mangrove forest, groundwater, Can Gio Biosphere Reserve

Title: Hydrological properties at the Can Gio Mangrove Biosphere Reserve

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả tính chất thủy văn theo địa hình và theo mùa tại hai vị trí Khe Vinh và Mũi ó thuộc khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố HCM, đồng thời nghiên cứu các ảnh hưởng và tương tác của yếu tố địa hình theo vị trí, vùng và mùa vụ lên tính chất thủy văn. Trong nghiên cứu đã ghi nhận định lượng các yếu tố về: cao trình mặt đất bằng phương pháp ?Laser leveling?, đo EC của nước dùng dung cụ ?Diver?, đo mực nước ngầm và sự thoát nước bằng phương pháp ?Peizometers?, tần số ngập được ghi nhận thực tế. Kết quả cho thấy tính chất thủy văn tại điểm nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi nước thượng nguồn từ sông Sài gòn và sông Đồng Nai cũng như chế độ triều Biển đông. Các yếu tố về mùa, vị trí nghiên cứu và cao trình trên các vùng có sự khác biệt và có ảnh hưởng trực tiếp đến các tính chất thủy văn của khu vực.  

Từ khóa: Thủy văn, cao trình, rừng ngập mặn, nước ngầm, dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...