Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về

ABSTRACT

The purpose of research was to determine the effects of the hydrological regime on soil properties within the Can Gio Mangrove Biosphere Reserve of Can Gio district, HCM city. This research addressed two questions: (1) What are topography and hydrological regime specific on the flooding frequency and (2) How does the hydrological regime affect on soil properties. Soil physical and chemical characteristics were measured at two sites, Khe Vinh (KV) and Mui O (MO) of the compartment 17 at three zones (1, 2 & 3) along three replicate transects at both two sites. Soil sampling was done in the topsoil at 10 cm and the subsoil at 30 cm. The sampling for most parameters was carried out in the dry season and repeated in the wet season. The result showed that the difference of elevation had different flooding frequencies. Overall, elevation and flooding frequency affected various soil properties. The soil texture at both the KV and MO sites was dominated by silt and clay, the subsoil had a higher sand proportion than the topsoil. Soil bulk density had a relationship with soil moisture with soil bulk density being higher during the dry season than the wet season. High pH was found at locations with high elevation and low flooding frequency. In contrast, low Eh was found at locations with low elevation and high water inundation. EC was highly affected by season and by elevation.

Keywords: Hydrology, elevation, mangrove forest, Can gio Biosphere Reserve, Soil properties

Title: Effect of topography and flooding regime on the soil properties at the Can Gio Mangrove Biosphere Reserve

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định những ảnh hưởng của chế độ thủy văn lên tính chất đất tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thuộc huyện Cần Giờ, Thành phố HCM. Hướng của nghiên cứu tập trung vào hai vấn đề: (1) là kháo sát địa hình và chế độ thủy văn, đặc biệt là tần suất ngập triều và (2) là khảo sát sự ảnh hưởng của chế độ thủy văn lên tính chất đất. Tính chất lý hoá học đất được ghi nhận tại hai vị trí Khe Vinh (KV) và Mũi ó (MO) thuộc tiểu khu 17 trên 3 vùng (1, 2 & 3) được bố trí dọc theo 3 lát cắt tại cả hai vị trí. Mẫu đất được lấy tại 2 độ sâu 10 cm và 30 cm, các chỉ tiêu được theo dõi và nghi nhận trong mùa khô và mùa mưa. Kết quả cho thấy sự khác nhau về cao độ mặt đất sẽ dẫn đến khác biệt vê tần suất ngập triều. Nhìn chung, cao độ mặt đất và tần suất ngập có ảnh hưởng mạnh đến tính chất đất. Thành phần cơ giới của đất tại hai vị trí KV và MO chủ yếu là thịt và sét, ở tầng đất dưới có tỉ lệ cát cao hơn là tầng mặt. Dung trong đất có tương quan với ẩm độ đất, trong mùa khô cao hơn trong mùa mưa. pH đất tại các vùng cao có giá trị cao hơn so với các vùng thấp và vùng thường xuyên ngập nước, ngược lại Eh lại thấp tại các vùng có cao độ thấp và thường xuyên ngập nước, đối với EC có sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa khô.

Từ khóa: Thủy văn, tính chất đất, cao trình, rừng ngập mặn, nước ngầm, dự trữ sinh quyển, Cần Giờ

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...