Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 56- 61
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản lý về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập số liệu từ các đối tượng và cán bộ liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn nghiên cứu, Phần mềm Excel và phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để so sánh đánh giá công tác quản lý quy hoạch, kết quả cho thấy hầu hết người dân và cán bộ có ý kiến đồng thuận cao đối với quy hoạch và được đánh giá là phù hợp với điều kiện của địa phương. Phần lớn cán bộ viên chức đều có tham gia quản lý và quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất và sản xuất tại địa phương. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cũng được đánh giá là khá ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã có giải pháp hỗ trợ thực hiện quy hoạch tại địa phương, Cân tăng cường hỗ trợ vốn, đầu ra thị trường để người dân ổn định sản xuất và thực hiện đúng quy hoạch.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...