Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 61-65
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên Cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến mô hình sử dụng đất nông nghiệp khu vực U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu áp dụng phương pháp điều tra nông hộ và phỏng vấn chuyên gia kết hợp với phương pháp phân tích đa tiêu chí (Multi - Criteria Analysis - MCA). Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được tầm quan trọng và mức độ tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường đến sản xuất. Cụ thể, yếu tố kinh tế được người dân chủ trong trong việc lựa chọn mô hình sản xuất, trong đó chi phi ảnh hưởng nhiều nhất đến mô hình lúa - tôm, kể đến là chuyện tôm và lúa 2 vụ, Còn lợi nhuận ảnh hưởng nhiều đến mô hình rau. Đối với yếu tố xã hội thì tiềm lực tài chính của nông hộ giữ vai trò quan trọng trong hầu hết các mô hình canh tác trong vùng đặc biệt là mô hình lửa - tôm và chuyên tôm. Đối với yếu tố môi trường hiện nay cũng đang được người dân quan tâm vì biến đổi khí hậu và dịch bệnh tác động ngày càng nhiều đến sản xuất, vấn đề giám đa dạng sinh học bị tác động nhiều đối với mô hình trồng keo lai.      

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...