Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2018) Trang: 107- 112
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài long của người dân về công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại U Minh Hạ, Cà Mau. Phương pháp phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập số liệu và phần mềm Excel để thống kê để phân tích và đánh giá số liệu. Kết quả cho thấy, đa số chủ hộ nằm trong tuổi lao động và có kinh nghiệm canh tác nhiều hơn 10 năm, tuy nhiên, hầu hết có trình độ học vấn thấp tập trung vào cấp 1 và cấp 2. Đa số nông hộ lựa chọn kiểu mô hình để canh tác đều xuất phát từ lợi nhuận. Nông hộ biết được thông tin về quy hoạch chiếm tỷ lệ rất cao. Chính sách quy hoạch hiện tại được đa số nông hộ đánh giá tốt và phù hợp cho địa phương, cao nhất là mô hình lúa tôm và thấp nhất là chuyên tôm. Tuy nhiên, còn một số hộ vẫn chưa hài long do chưa nhận thức được vao trò quan trọng đối với công tác quy hoạch. 

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...