Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 59-64
Tạp chí: KHOA HỌC ĐẤT
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá sự tích lũy carbon (C) trong đất rừng tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau được tiến hành trên 2 kiểu rừng trồng có lên liếp và không lên liếp, mỗi kiểu rừng chọn 2 độ tuổi cây 10 và 15 năm tuổi. Đối với mỗi độ tuổi tiến hành khoa và thu mẫu đất ở độ sâu 100 cm được chia thành 5 tầng đều nhau. Phương pháp phân tích hóa học và thống kê sinh học được áp dụng để phân tích và xử lý cá mẫu đất thu được. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất đất như: pH, EC, dung trọng biến động không nhiều, chỉ có EC và dung trong là có tương quan chặt với % C tích lũy troing đất. % C và tổng lượng C tích lũy giữa 2 tuổi rừng và 2 kiểu trồng gần như không khác biệt. Tuy nhiên, giữa các độ sâu thì có khác biệt và hàm lượng giảm dần theo độ sâu. Chỉ có tuổi 10 có khác biệt giữa 2 kiểu trồng lên liếp và không lên liếp. Rừng tràm trồng trên liếp có xu hướng tích lũy C cao hơn kiểu trồng không lên liếp.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...