Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng các yếu tố tác động đến mô hình sử dụng đất (MHSDĐ) tại U Minh Hạ, Cà Mau. Phương pháp phỏng vấn nông hộ và chuyên gia, phân tích thứ bậc (AHP) được áp dụng trong nghiên cứu. Trong yếu tố chính (W1), yếu tố kinh tế ảnh hưởng mạnh nhất đến hầu hết các MHSDĐ, kế đến là yếu tố xã hội và môi trường. Đối với yếu tố phụ (W2), yếu tố chi phí và lợi nhuận thuộc nhóm kinh tế có ảnh hưởng mạnh trong các MHSDĐ. Về xã hội, tiềm lực tài chính có mức ảnh hưởng mạnh nhất trong các MHSDĐ. Về môi trường, sự gia tăng dịch bệnh, giảm đa dạng sinh học có ảnh hưởng nhiều nhất. Ảnh hưởng toàn cục (W), thì chi phí, lợi nhuận, hiệu quả đồng vốn là có ảnh hưởng mạnh nhất. Trong đó, MHSDĐ lúa 2 vụ, lúa tôm và chuyên tôm bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố tổng chi phí và lợi nhuận; MHSDĐ lúa 2 vụ, chuyên rau và tràm bị ảnh hưởng mạnh bởi tổng lợi nhuận; MHSDĐ lúa 2 vụ, lúa tôm, tràm và keo lai lại bị ảnh hưởng mạnh bởi hiệu quả đồng vốn. Kế đến là khả năng tài chính của nông hộ ảnh hưởng mạnh nhất đến MHSDĐ lúa 2 vụ, lúa tôm và tràm. Nhóm môi trường có mức ảnh hưởng đều thấp và không khác biệt lớn giữa các MHSDĐ.

 
Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...