Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2015) Trang: 679-685
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ về Cơ khí
Liên kết:

Thiết kế kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided Engineering - CAE)  đang được sử dụng rộng rãi trong mô phỏng quá trình sản xuất, đặc biệt với mô phỏng dòng chảy nhựa trong khuôn, tính toán bền và biến dạng vật thể. Trong giai đoạn tiền xử lý của CAE, phân tích phần tử hữu hạn là hoạt động quan trọng, không thể thiếu, khá nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Chất lượng các phần tử hữu hạn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt do sự tồn tại của rất nhiều mặt cong nhỏ (fillets/blend faces) trong mô hình B-rep (boundary representation). Khi những mặt cong này có kích thước nhỏ hơn kích thước của các phần tử hữu hạn, sẽ xuất hiện nhiều phần tử không mong muốn, làm tăng thời gian tính toán, giảm tính chính xác của mô phỏng. Nghiên cứu này trình bày một thuật toán để đơn giản hóa mặt cong nhỏ đang tồn tại trong mô hình B-rep, nhằm cải thiện chính xác của quá trình phân tích phần tử hữu hạn. Thuật toán được thực hiện bằng lập trình C++ với ứng dụng mở NURBS, kết hợp phần mềm thiết kế 3D Rhino, gồm ba hoạt động: (1) tạo các phần tử hình học mới để thay thế những mặt cong nhỏ, (2) thêm những phần tử mới vào mô hình B-rep, (3) xóa bỏ các mặt cong nhỏ và xây dựng lại mô hình B-rep. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải thuật đã được ứng dụng thành công trong việc loại bỏ các mặt cong nhỏ (fillets) ra khỏi mô hình B-rep trong hầu hết các trường hợp. Các mô hình B-rep mới đảm bảo tính chính xác trong mô phỏng và trong phân tích phần tử hữu hạn. Nghiên cứu cho thấy ứng dụng khả thi của thuật toán trong việc cải thiện chất lượng tạo lưới mặt, lưới khối trong mô hình B-rep.

Các bài báo khác
13 (2015) Trang: M-006
Tạp chí: Automation 2015_National Taiwan Normal University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...