Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2015 (2015) Trang: 92-98
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin
Liên kết:

Phương pháp phần tử hưu hạn được sữ dụng để phân tích và mô phỏng sản phẩn thiết kết. Trong phân tích phần tử hữu hạn, tạo lưới là mọt hoạt động không thể thiếu. Nhưng một vấn đề được tìm thấy trong mô hình B-rep (boundary representation) là mô hình B-rep có rất nhiều bề mặt, trong đó có rất nhiều bề mặt với kích thước rất nhỏ. Đặc biệt là sự xuất hiện và tồn tại của những mặt cong nhỏ trong mô hình B-rep làm ảnh hưởng đến chất lương của phân tích phần tử hữu hạn. Nó không những làm tăng thời gian tính toán mà còn làm cho kết quả tính toán thiếu chính xác. Do đó, đơn giản hóa những mặt cong nhỏ trong mô hình B-rep được đề xuất để cải thiện chất lượng phân tích phần tử hữu hạn. Nghiên cứu này phát triển thuật toán để đơn giản hóa những mặt cong nhỏ để làm tăng chất lượng tạo lưới bề mặt bằng cách lập trình C++ trên phần mềm Rhino. Thuật toán đơn giản hóa nhữn mặt cong nhỏ bao gồm các bước tính toán và tạo ra các phần tử mới để thay thế các mặt cong nhỏ, thêm các yếu tố mới vào mô hình B-rep, xóa bỏ các yếu tố liên quan đến những mặt cong nhỏ, và xây dựng lại các yếu tố topo và hình học của mô hình B-rep. Tất cả các mặt cong nhỏ có thể được đơn giản hóa sau khi thực hiện các bước trên. Một số ví dụ minh họa cũng được trình bày để chứng minh tính thiết thực của nghiên cứu này.

Các bài báo khác
13 (2015) Trang: M-006
Tạp chí: Automation 2015_National Taiwan Normal University
4 (2015) Trang: 679-685
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ về Cơ khí
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...