Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 123-131
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/11/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Pathogenicity of Edwardsiella ictaluri in red tilapia (Oreochromis sp.)

Từ khóa:

cá điêu hồng (Oreochromis sp.), độc lực, đốm trắng trên nội quan, Edwardsiella ictaluri

Keywords:

Edwadrsiella ictaluri, Oreochromis sp., virulence, white spots in the internal organs

 

ABSTRACT

This study was conducted to determine the pathogenicity of Edwardsiella ictaluri bacteria in red tilapia (Oreochromis sp.). A total of 22 bacterial isolates were isolated from 25 specimens of red tilapia (Oreochromis sp.)  collected from nursery ponds and grow-out cages in Hau Giang and Vinh Long provinces. The typical clinical sign of diseased fish was  white spots on the kidney and spleen. Bacterial isolates were identified as Edwardsiella ictaluri based on morphological, physiological and biochemical characteristics as well as API 20E and PCR with E. ictaluri specific primers. Results of histological analysis revealed typical characteristics of white spots in the internal organs of bacterial infected fish species including necrotic areas, structural changes in the tissue, formation of granulomas and haemorrhage on the kidney and spleen. Challenge experiments by using the injection method showed that E. ictaluri was  capable of causing white spots in the internal organ of red tilapia with pathological signs similar to naturally infected fish with white spots in the internal organs. The LD50 valued about 4,7x103 CFU/ml.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng gây bệnh của vi khuẩn Edwarsiella ictaluri trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tổng cộng có 22 chủng vi khuẩn phân lập được từ 25 mẫu cá điêu hồng (Oreochromis sp.) bệnh được thu từ ao ương giống và trong bè nuôi thương phẩm ở hai tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long. Dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của cá bệnh là có nhiều đốm trắng trên thận và tỳ tạng. Các chủng vi khuẩn được định danh là E. ictaluri dựa trên những đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E và PCR với cặp mồi đặc hiệu của E. ictaluri. Kết quả phân tích mô học ghi nhận những đặc điểm mô bệnh học điển hình của các đốm trắng trong nội quan ở một số loài cá bị nhiễm vi khuẩn bao gồm các vùng hoại tử, biến đổi cấu trúc mô, hình thành u hạt và xuất huyết trên thận và tỳ tạng. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm cho thấy các chủng E. ictaluri phân lập được có khả năng gây bệnh đốm trắng trên nội quan trên cá điêu hồng với dấu hiệu bệnh lý giống như cá bệnh được thu trong bè là thận và tỳ tạng có nhiều đốm trắng. Giá trị LD50 được xác định khoảng 4,7 x 103 CFU/ml.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Nghĩa và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2019. Khả năng gây bệnh của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 123-131.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...