Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 47-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/08/2017
Ngày nhận bài sửa: 03/10/2017

Ngày duyệt đăng: 27/04/2018

 

Title:

An application of nonlinear scalarization to solve the strong vector equilibrium problem

Từ khóa:

Bài toán cân bằng vectơ mạnh, bài toán phụ, phép chiếu mêtric, phép vô hướng hóa phi tuyến, thuật toán chiếu lặp

Keywords:

Auxiliary problem, metric projection, nonlinear scalarization, projection iterative algorithm, strong vector equilibrium problem

ABSTRACT

In this paper, a strong vector equilibrium problem (SVEP) which objective function given by a sum of two funtions is considered. By using nonlinear scalarization and metric projection, a projection iterative algorithm for solving SVEP is built. To fulfil it, an auxiliary problem (AP) for SVEP is investigated. Moreover, some properties of objective function given by a sum of two funtions and the relationship between two problems, SVEP and AP, are studied. And then, a projection iterative algorithm for SVEP is proposed. Results obtained in this paper generalize the corresponding ones of Wang and Li (Wang and Li, 2015).

TÓM TẮT

Trong bài báo này, bài toán cân bằng vector mạnh với hàm mục tiêu được cho dưới dạng tổng của hai hàm được nghiên cứu. Phép vô hướng hóa phi tuyến và phép chiếu metric được áp dụng nhằm xây dựng thuật toán chiếu lặp để tìm nghiệm của bài toán cân bằng vectơ mạnh (SVEP). Để xây dựng thuật toán giải đó, trước hết bài toán phụ (AP) liên kết với bài toán SVEP được thiết lập. Hơn nữa, các tính chất cho hàm mục tiêu dạng tổng cùng với mối quan hệ của hai bài toán trên cũng được nghiên cứu đến. Từ đó, thuật toán chiếu lặp cho bài toán SVEP đã được đề xuất. Các kết quả đạt được trong bài báo này là một mở rộng kết quả tương ứng của Wang và Li (2015).

Trích dẫn: Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Cao Phong, Lê Phương Thảo, Đỗ Thị Kim Thoản và Phạm Thị Vui, 2018. Ứng dụng phương pháp vô hướng hóa phi tuyến giải bài toán cân bằng vectơ mạnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 47-52.

Các bài báo khác
Số 15a (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 222-231
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 26-33
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 32-41
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 36-43
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 53-58
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 60-64
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 70-79
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 79-83
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 94-101
Tải về
78 (2020) Trang: 563–580
Tạp chí: Journal of Global Optimization
40 (2019) Trang: 461–483
Tạp chí: Numerical Functional Analysis and Optimization
37 (2018) Trang: 1537-1549
Tạp chí: Computational and Applied Mathematics
13 (2017) Trang: 1685{1699
Tạp chí: JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION
18 (2017) Trang: 1707-1716
Tạp chí: Journal of Nonlinear and Convex Analysis
(2014) Trang: 229-232
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
(2014) Trang: 241-244
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
(2014) Trang: 233-236
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
(2014) Trang: 237-240
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
(2014) Trang: 245-246
Tạp chí: The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014
(2014) Trang: 185-217
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
(2014) Trang: 171-184
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
(2014) Trang: 151-169
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
(2014) Trang: 135-150
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
(2014) Trang: 119-134
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014
(2014) Trang: 43-46
Tạp chí: TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014
(2014) Trang: 31-42
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014
(2014) Trang: 156-166
Tạp chí: The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014
(2014) Trang: 139-155
Tạp chí: The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014
87 (2014) Trang: 159-174
Tạp chí: Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics, Springer Optimization and Its Applications
1 (2013) Trang: 15
Tạp chí: Đại hội toán học VN lần 8
1 (2013) Trang: 231
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 117
Tạp chí: Đại hội toán học VN lần 8
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: VMS-SMFCon
75 (2011) Trang: 2293
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: Non Ana
153 (2011) Trang: 42
Tác giả: Lâm Quốc Anh
Tạp chí: J Optim Theory Appl
(2008) Trang:
Tạp chí: Numerical Functional Analysis and Optimization
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...