Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 262-267
Tạp chí: AIMS2015 - IEEE Third International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation; Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia) 2 - 4 December, 2015.
Liên kết:

This paper examines a 2-stage supply chain that features a buyback contract between manufacturer and retailer under uncertain demand and consumer returns policy with partial refund amount. The supply chain is optimized using the utility of profit that includes the mean and variance of profit. The optimal values of buyback price, wholesale price, and retailer’s order quantity are determined for the coordination situation of the decentralized supply chain when its members are risk averse. Through a computational study, the impacts of the supply chain members’ risk attitudes and refund amount on the optimal decisions are investigated for the uncoordinated supply chain where one of the agents makes off-optimal decision.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 149-157
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...