Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 56
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for Healthier Food
Liên kết:

The article presents the results of the study on the chitosan extracting procedure from freshwater crab shell to produce a good quality of chitosan and efficient utilization of freshwater crab by-products as well. The study consisted of four experiments including (i) the effects of HCl concentration (8, 10 and 12%) and treatment time (15, 17 and 19 hours) on remain ash content; (ii) the effects of NaOH concentration (30, 40 and 50%) and treatment time (4.5, 5.5 and 6.5 hours) on remain protein content; (iii) the effects of decoloring time (15,30, 45, 60 and 75 minutes) on L* value; (iv) the effects of drying time (24, 48, 72 and 96 hours) at 55oC on moisture content and yield of extracted chitosan. The results showed that protein and ash contents of chitosan from freshwater crab shell were 5.73% and 0.58%, respectively as 10% HCl and treatment time for 15 hours and deashing twice; 40% NaOH and treatment time for 5.5 hours were applied. The best L* value was 59.74 as applying a decoloring time for 45 minutes. The best moisture content and yield of extracted chitosan were 9.37% and 20.13%, respectively as chitosan solution dried for 48 hours at 55oC. Viscosity (143.5 mPas) and dissolubility (99.9%) of extracted chitosan from freshwater crab shell showed higher than viscosity (132.5 mPas) and dissolubility (99.7%) of commercial chitosan from black tiger shrimp shell.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 47-52
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...