Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 8-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/03/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Studying apparent nutrient digestibility of diets with full-fat soybean and soybean extraction meal for growing Guinea Fowls

Từ khóa:

Gà Sao, đậu nành, khô dầu đậu nành, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến, nitơ tích lũy

Keywords:

Apparent nutrient digestibility, Guinea fowl, soybean, soybean extraction meal, nitrogen retention

ABSTRACT

This study was carried out to evaluate the apparent nutrient digestibility of diets containing full-fat soybean and soybean extraction meal for Guinea fowls at 8 and 10 weeks of age. The experimental design was factorial with 2 factors and 3 replicates. The first factor was the 2 protein sources including full-fat soybean and soybean extraction meal. The second one was dietary crude protein (CP) with levels of 16, 18, 20 and 22%. The results showed that most apparent nutrient digestibilities and nitrogen retention of the diets with soybean meal were similar to those of soybean extraction meal (p<0.05). Guinea fowls at 8 and 10 weeks of age fed with the diets containing 20% and 18% CP, respectively, had higher digestibility coefficients of DM, OM, EE, CF, NDF, ADF and better N retention (p<0,05). The nutrient digestibility coefficients and nitrogen retention of Guinea fowls at 10 weeks of age were higher than those of chicken at 8 weeks of age (p<0,05).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến các dưỡng chất, lượng nitơ tích lũy của khẩu phần sử dụng đậu nành hạt và khẩu phần sử dụng khô dầu đậu nành ly trích ở gà Sao giai đoạn 8 và 10 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố và 3 lần lặp lại, trong đó nhân tố thứ nhất là 2 nguồn thức ăn cung cấp protein (đậu nành hạt và khô dầu đậu nành ly trích), nhân tố thứ hai là 4 mức độ protein thô (16; 18; 20 và 22% CP). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến DM, OM, EE, CF, NDF, ADF và lượng nitơ tích lũy ở khẩu phần sử dụng đậu nành hạt tương đương khẩu phần sử dụng khô dầu đậu nành ly trích (p>0,05). Khẩu phần có mức CP là 20% ở giai đoạn 8 tuần tuổi và 18% ở giai đoạn 10 tuần tuổi cho tỷ lệ tiêu hóa DM, các dưỡng chất và lượng nitơ tích lũy cao hơn (p<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất và lượng nitơ tích lũy của gà Sao ở giai đoạn 10 tuần tuổi cao hơn giai đoạn 8 tuần tuổi (p<0,05).

Trích dẫn: Nguyễn Đông Hải và Nguyễn Thị Kim Đông, 2016. Nghiên cứu sự tiêu hóa dưỡng chất của khẩu phần có đậu nành hạt và khô dầu đậu nành ly trích ở gà sao tăng trưởng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46b: 8-16.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 8-15
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...