Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 118-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/02/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

The technology adaptation of the elderly: A case study of pensions received through ATM cards in Nha Trang city

Từ khóa:

ATM, Lương hưu, Nha Trang, Người lớn tuổi, Thích ứng 

Keywords:

Adaptation, ATM, elderly, Nha Trang city, pension

ABSTRACT

The study is aimed to measure factors impacting on the technology adaptation of the elderly people in receiving pensions by ATMs. The study was based on applied research models such as Theory of Reasoned Action - TRA, Theory of Planned Behavior - TPB and Technology Acceptance Model – TAM. Toal 11 variables (Attitudes towards using ATM, Family expectations, Descriptive norms, Health involvement, Moral obligation, Perceived behavioral control, Knowledge of using ATM, Perceived risks, Perceived convenience, Cash using habit and Social aids) were used to explain the technology adaptation. The structural equation modelling was applied to analyze the data of 254 elderly people collected in Nha Trang city. The analytical results indicated that the measures were reliable and valid, and the research model was fit to the data. The elderly people’ technology adaptation is explained at 57.5% under the impacts of Attitudes, Perceived risks, Knowledge of using ATM, and Social aids. The findings outlined valuable proposals towards social insurance organisations in terms of pension payment for the elderly people, contributing to the enhancement of our society development.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đo lường các nhân tố tác động đến sự thích ứng công nghệ của người lớn tuổi khi nhận lương hưu qua thẻ ATM. Nghiên cứu được sử dụng Mô hình nghiên cứu ứng dụng Lý thuyết hành động hợp lý – TRA, Lý thuyết hành vi dự định - TPB và Mô hình chấp nhận công nghệ -TAM với 11 biến (Thái độ đối với việc sử dụng thẻ ATM, Kỳ vọng của gia đình, Cảm nhận hành vi xã hội, Quan tâm sức khỏe, Trách nhiệm đạo lý, Kiểm soát hành vi cảm nhận, Kiến thức về ATM, Cảm nhận rủi ro, Cảm nhận sự thuận tiện, Thói quen sử dụng tiền mặt và Hỗ trợ xã hội) để giải thích sự thích ứng. Để phân tích độ tin cậy và giá trị của các đo lường, nghiên cứu còn sử dụng mô hình cấu trúc dựa trên cỡ mẫu gồm 254 thu thập từ người lớn tuổi trên địa bàn Nha Trang. Kết quả phân tích cho thấy độ tin cậy và giá trị của các đo lường và chỉ ra mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu được giải thích 57,5% với sự tác động của các biến Thái độ, Cảm nhận rủi ro, Kiến thức về ATM và Hỗ trợ xã hội. Kết quả nghiên cứu vạch ra nhiều đề xuất có ý nghĩa đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc chi trả lương hưu cho người lớn tuổi, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Nga và Hồ Huy Tựu, 2016. Sự thích ứng công nghệ của người lớn tuổi: Tình huống nhận lương hưu qua thẻ ATM tại Nha Trang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 118-127.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...