Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11(120) (2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ

This research work studies the compressive strength development and the relationship between compressive strength and thermal conductivity of an eco-friendly cementless mortar. The samples were prepared from a mixture of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and rice husk ash (RHA) with the addition of circulating fluidized bed combustion (CFBC) fly ash as an activator. The effect of RHA content on the compressive strength development and thermal conductivity of the mortars was investigated. Test results show that all of the mortar samples exhibited the lower strength than the OPC. However, the strength development rate was significant at the later ages of the cementless mortars. The compressive strength values of the mortar samples ranged from 29.6 to 34.5 MPa. The optimal mixture was found at 30% RHA content. The results of this study demonstrate a great potential for applying the cementless binder as a substitution of OPC for sustainable development.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...