Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
160 (2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials

The present study evaluates the engineering properties and durability of an eco-friendly mortar that was produced using an innovative cement-free SRF binder. Samples of the binder, which incorporated ground granulated blast furnace slag (GGBFS) (S), rice husk ash (RHA) (R), and circulating fluidized bed combustion fly ash (CFBC) (F), were prepared for the present study using four different RHA/GGBFS weight ratios (0/100, 15/85, 30/70, and 45/55) and three different amounts of CFBC (10%, 20%, and 30%) as an activator. The properties of the mortar samples were evaluated using compressive strength, water absorption and porosity, ultrasonic pulse velocity (UPV), electrical surface resistivity (ESR), and sulfate resistance. The effects of RHA and CFBC contents on the properties of the mortar samples were studied. Test results showed that both the RHA and CFBC affected the properties of the mortar samples significantly. At later curing ages, the mortar samples that incorporated 20% CFBC and 30% RHA exhibited the highest compressive strength values. Furthermore, all of the cement-free mortar samples exhibited good durability, as indicated by high UPV and ESR values and high resistance to sulfate attack.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...