Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
923 (2018) Trang: 105–109
Tạp chí: Materials Science Forum

The present study evaluates the mechanical-microstructural characteristics of the densified high-performance concrete (HPC) incorporating high volume fly ash (FA). The densified mixture design algorithm (DMDA) technology was applied to design the concrete proportions. The effects of various FA contents on both fresh and hardened concrete were investigated. A scanning electron microscope (SEM) was used to observe the microstructure of the concrete samples. The effectiveness of using DMDA in mix deign was also discussed in this study. As the experimental results, the FA content was found to affect the concrete properties significantly. The maximum compressive strength value of 65.1 MPa was obtained at the concrete samples containing 40% FA. Additionally, the 40% FA samples exhibited a denser microstructure as compared to the others. Generally, all of the tested concrete samples exhibited good performance in terms of workability, strength development, water absorption, and porosity. The results of this study further show the effectiveness of using DMDA technology in proportioning of the concrete mixture.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...