Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1147 (2018) Trang: 18–23
Tạp chí: Advanced Materials Research

This paper investigates both fresh and hardened properties of concrete produced with different particle sizes of coarse aggregate (CA). The CAs with the maximum sizes (Dmax) of 25 mm, 19 mm, 15 mm, 12.5 mm, and 9.5 mm were used to produce concrete samples with a water-to-binder ratio of 0.4. The workability, fresh unit weight, compressive strength, and ultrasonic pulse velocity (UPV) of the concrete were tested. Additionally, some concrete samples were fully immersed in 5% sodium sulfate solution in order to assess the performance of the concrete under sulfate attack condition. The experimental results show that the workability of fresh concrete increased with increasing the particle size of CA used, while the particle size of CA insignificantly affected to the unit weight of fresh concrete mixtures. The concrete mixture produced with Dmax of 12.5 mm obtained the highest compressive strength and UPV values in comparison with those of other mixtures. This study also found that the compressive strength values of concrete samples that fully immersed in sulfate solution reduced about 15% as compared with those of the concrete samples cured in lime-saturated water. All of the concrete samples prepared for this investigation exhibited good durability performance with ultrasonic pulse velocity values of above 4300 m/s. Test results also indicated that the concrete properties can be enhanced if the CA sizes were appropriately selected.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...