Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1(122) (2018) Trang: 61–64
Tạp chí: Journal of Science and Technology

The primary aim of the present study is to evaluate the properties of the controlled low-strength material (CLSM), which is produced using a ternary mixture of red mud (RM), slag, and a small amount of cement. The CLSM samples are prepared with various weight ratios of RM-to-slag (95/0, 85/10, 75/20, and 65/30) and a constant content of 5% cement. Properties of the CLSM are checked at both fresh and hardened stages, including flow ability, setting time, and compressive strength. Additionally, microstructural properties of the CLSM are examined using a scanning electron microscope. Test results show that properties of the CLSM mixtures are acceptable for the job site application. Analysis of the optimal mixture is further conducted based on the test results. Thus, the CLSM sample incorporating 75% RM, 20% slag, and 5% cement exhibits good physical-microstructural characteristics that conform well to the standard requirements.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...