Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2019) Trang: 67–71
Tạp chí: Tạp chí Xây dựng
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá những ảnh hưởng của việc thay thế một phần xi măng bằng phế thải tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than đến các đặc tính kỹ thuật của vật liệu bê tông bọt siêu nhẹ bao gồm: cường độ chịu nén, khối lượng thể tích khô, độ hút nước và khả năng hấp thụ nhiệt. Trong nghiên cứu này, bốn cấp phối bê tông bọt siêu nhẹ được thiết kế với các tỷ lệ thay thế xi măng bằng tro bay là 0%, 10%, 20% và 30% với khối lượng thể tích khô mong muốn theo thiết kế là 600 kg/m3. Bên cạnh đó, mô phỏng sự phân bố nhiệt trong bức tường xây bằng gạch thông thường và tường bằng bê tông bọt siêu nhẹ cũng được thực hiện bằng phần mềm Ansys APDL nhằm để đánh giá hiệu quả cách nhiệt của bê tông bọt siêu nhẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thay thế xi măng bằng tro bay ở mức 20% làm hợp lý. Với tỷ lệ này, mẫu bê tông bọt siêu nhẹ đạt cường độ chịu nén là 1,917 MPa, độ hút nước là 36,4%, khối lượng thể tích khô là 622 kg/m3 và hệ số hấp thụ nhiệt là 0,148 W/mK sau 28 ngày bảo dưỡng. Kết quả mô phỏng sự phân bố nhiệt cũng cho thấy hiệu quả cách nhiệt đáng kể của vật liệu bê tông bọt siêu nhẹ so với gạch thông thường.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...