Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/12/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Contrasting the move structure in research article introductions across languages: A literature review

Từ khóa:

Tu từ đối chiếu, cấu trúc tu từ, phần dẫn nhập, mô hình CARS

Keywords:

Contrastive rhetoric, move structure, RAIs, CARS framework

ABSTRACT

This paper embodies a literature review of research which contrasts the move structure of research article introductions cross-linguistically. The analytical tools in these studies are based on Swales’ CARS (1990, 2004) frameworks. In this paper, I hightlight a number of important, shared insights from the review of the accumulated research findings, attempt at giving some comments on certain conceptual and methodological aspects of the research body under review, offer a couple of cautious notes and venture to make some suggestions to novice researchers who wish to continue this inquiry tradition.

TÓM TẮT

Trong bài viết này, chúng tôi lược khảo một số nghiên cứu có liên quan và có một vài tóm tắt cũng như nhận xét tổng quan tình hình nghiên cứu đối chiếu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu viết bằng hai ngôn ngữ khác nhau, sử dụng các mô hình CARS của Swales (1990, 2004). Từ những tóm tắt và nhận xét này, chúng tôi đưa ra một số lưu ý và gợi ý mà các nhà nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét trước khi thực hiện đề tài.

Trích dẫn: Đỗ Xuân Hải, 2016. Tổng quan về các nghiên cứu đối chiếu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 88-99.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...