Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 101-107
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Genotyping of extended-spectrum β-lactamase genes of Escherichia coli isolates from fish in some provinces of Mekong Delta

Từ khóa:

Kháng kháng sinh, beta-lacta,  beta-lactamase, gen bla, Escherichia coli

Keywords:

Antibiotic resistance, beta-lactam, beta-lactamase, bla gene, Escherichia coli

ABSTRACT

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs)-producing Escherichia coli causes serious diseases in human. The aim of this study was to characterize genotypic of 40 ESBL-producing E. coli isolates which were isolated from 18 wild fish samples (Pangasianodon bocourti, Pangasianodon conchophilus) and 54 farmed fish (Pangasianodon hypophthalmus and Oreochromis sp.) collected from An Giang, Vinh Long, and Dong Thap provinces. The results significantly indicated that: (i) ESBL-producing E. coli isolates collected from those provinces contain common beta-lactamase genes including blaTEM (6 isolates), blaCTX-M-1 (6 isolates), bla­CTX-M-9 (7 isolates) and some isolates contained both blaTEM+CTX-M-1 and blaTEM+CTX-M-9 genes; (ii) collected ESBL-producing E. coli isolates belong mainly to group A (17 isolates) and B1 (17 isolates). Specially, our study found the six remaining isolates belong to group B2 (three) and group D (three) which have virulence factor.

TÓM TẮT

Escherichia coli sinh enzyme beta-lactamases kháng thuốc kháng sinh nhóm beta-lactam phổ rộng (ESBL-E. coli), là loài vi khuẩn gây nhiều bệnh nguy hiểm trên người. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc điểm gen kháng kháng sinh nhóm beta-lactam của 40 chủng vi khuẩn ESBL-E. coli phân lập từ 18 mẫu cá tự nhiên (Pangasianodon bocourti, Pangasianodon conchophilus) và 54 mẫu cá nuôi (Pangasianodon hypophthalmus, Oreochromis sp.) ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Kết quả ghi nhận: (i) ESBL-E. coli phân lập từ các mẫu cá thu ở An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp mang các gen kháng thuốc kháng sinh phổ biến là blaTEM (6 chủng), blaCTX-M-1 (6 chủng), bla­CTX-M-9 (7 chủng) và nhiều chủng mang cả hai gen là blaTEM+CTX-M-1 và blaTEM+CTX-M-9; (ii) ESBL-E. coli phân lập từ các mẫu cá thu ở An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp chủ yếu thuộc nhóm A (17 chủng) và B1 (17 chủng). Đặc biệt, trong 6 chủng còn lại, nghiên cứu đã phát hiện 3 chủng thuộc nhóm B2 và 3 chủng thuộc nhóm D, đây là các chủng vi khuẩn có độc lực cao.

Trích dẫn: Trần Thị Mỹ Duyên và Trần Thị Tuyết Hoa, 2018. Đặc điểm gen kháng kháng sinh nhóm beta-lactam của vi khuẩn Escherichia coli phân lập trên cá ở một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 101-107.

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 119-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 121-128
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 146-151
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...