Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 112-126
Tạp chí: IFABL 2015 Sapporo, Japan on June 23-25

Bacterial leaf blight disease is mainly managed by using resistant cultivars and systemic bactericides. However, natural resistance against Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is rare. Breeding for resistance is complicated by the genetic diversity of the pathogen as well as the lack of resistant genes in rice. Chemical control of the pathogen is not always effective because the pathogens are prone to developing resistance to mismanaged chemicals. Induced resistance is based on the activation of the defense response prior to the challenge by pathogen throught the application of elicitors. The potential of some biotic and abiotic elicitors was evaluated for their ability to induced resistance to the bacterial leaf blight of rice under laboratory and greenhouse conditions. Under laboratory condition, abiotic elicitors had no direct effect, but biotic elicitors had antagonistic effects on Xoo. The biotic and abiotic elicitor differentlly increased the percentage of grain germination, the root length, the shoot height. In addition, the elicitors reduced disease severity under greenhouse condition. Salicylic acid applied using seed coat and foliar spray at 15, 30 and 45 DAI had the highest reduction of disease severity at 33.25%, significantly different from the control treatment.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...