Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(3) (2019) Trang: 75-83
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences

Bananas, chilies and oranges are the most widely grown plants in Viet Nam. However, their fruits are severely affected by anthracnose disease caused by Colletotrichum gloeosporioides. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effects of CaCl2 on invitro mycelial growth and in vivo lesion diameters on pisang awak bananas, oranges and chillies . Solution of CaCl2 at three concentrations of 20, 40 or 60 mM was mixed into medium of PDA at temperature of approximately 55-60ºC, gently shaken and poured into petri dish with a volume of approximately 10 mL per one petri. A hyphal round slice of Colletotrichum was put at the center of each petri dish. Diameter of colony was recorded at 2, 4 and 6 days after putting the fungal slice. Then, fully matured fruits were inoculated with a spore suspension of C. gloeosporioides at a density of 106 spore mL-1, treated with CaCl2 20mM by soaking the fruits for 30 seconds. The results showed that the solution of CaCl2 at concentrations of 20, 40 and 60 mM highly inhibited hyphal development of Colletotrichum at in vitro conditions. Moreover, the calcium chloride solution at 20 mM protected the fruits from anthracnose damage. 
 

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...