Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2020) Trang: 224-238
Tạp chí: International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch

Indian pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) is an important vegetable and medicinal herb. On the south of Vietnam, a new disease withsymptoms of bacterial blight in stems, stolons, petioles and laminasoccurred and caused severe damage at Indian pennywort fields. The purpose of this study is to identify the causal agent of the new disease and its effecton Indian pennywort at post-harvest stage. The results showed that 7 of 18 pathogen strains coded H1-1, H1-3, H2-1, H3-1, H4-4, H5-2, H6-2, caused severe blight damage. Characteristics of the bacterial strains were Gram negative, aerobicand produced fluorescence onto King’s B medium, indicating thepathogen belongs to Pseudomonas genus. This bacterial Pseudomonas was positive of levan production and potato soft rot, which were confirmed that it wasPseudomonasmarginalis. This bacterial pathogenalso caused soft rot in post-harvest Indian pennywort. This is the first report ofP. marginalis on Indian pennywort in Vietnam.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...