Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2020) Trang: 357-361
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết: .

Discoloration of rice grains is one of the most important diseases at all rice-growing areas of Viet Nam. Curvularia sp. and Fusarium sp. are popular fungal pathogens on rice grains. The research on efficacy of extracts from Eupatorium leaf, Cyperus rhizome and Ageratum leaf at concentrations of 2, 4 and 8% on mycelial growth of Fusarium sp. VL05 and Curvularia sp. VL17 showed that treatments of both Cyperus rhizome and Ageratum leaf at a concentration of 8% had high inhibitory effect on mycelial growth of Fusarium sp. at 9.81-12.53% at 72 hours after putting fungal slices (HAPFS). Besides, the inhibitory efficacy of Cyperus and Ageratum extracts at 8% were approximately 11.84-23.86% at 72 HAFPS.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...