Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 69-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/11/2018 Ngày nhận bài sửa: 05/01/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Production and electricity consuming efficiencies of the intensive, improved extensive of farming systems of black tiger (Penaeus monodon) and white-leg (Litopenaeus vannamei) shrimp in the Mekong delta

Từ khóa:

Chi phí, lợi nhuận, kỹ thuật, tiêu hao điện, tôm sú, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Black tiger shrimp, cost-benefit, electricity consumption, technical, white-leg shrimp

ABSTRACT

The study aimed to assess the production efficiency and electricity consuming of white-leg shrimp and black tiger shrimp of intensive and improved extensive farming systems in the Mekong Delta, in order to estimate the demand of electricity to develop the network of electricity supply and use in sustainable shrimp farming. The result indicated that the yield of white-leg shrimp cultured in lining pond was averaged 47±19 ton/ha/crop higher than that of shrimp cultured in earthen ponds (10±11 ton/ha/crop), followed by intensive system culture of black tiger shrimp with shrimp yield of 5±3 ton/ha/crop, and the lowest was the improved extensive system (0,39±0,23 ton/ha/year). White-leg shrimp cultured in lined pond consumed 3,235 kW.h/ton of shrimp (electricity cost of VND 5,085/kg of shrimp) that was higher than that of white-leg cultured in earthen pond 2,914 kW.h/ton of shrimp (VND 4,514/kg of shrimp); but lower than that of intensive black tiger shrimp 4,173 kW.h/ton of shrimp (VND 6,560/kg of shrimp); meanwhile improved extensive of black tiger shrimp did not use electricity.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả sản xuất và sử dụng điện của các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) và tôm sú thâm canh (TC) và quảng canh cải tiến (QCCT) để ước lượng nhu cầu sử dụng điện của các mô hình nuôi tôm này làm căn cứ cho phát triển hệ thống cung cấp và sử dụng điện trong nuôi tôm theo hướng bền vững. Kết quả cho thấy năng suất của mô hình nuôi tôm TCT lót bạt (47±19 tấn/ha/vụ) cao hơn tôm TCT nuôi trong ao đất (10±11 tấn/ha/vụ), mô hình nuôi tôm sú thâm canh (5±3 tấn/ha/vụ), và thấp nhất là mô hình tôm sú QCCT (0.39±0.23 tấn/ha/năm). Mô hình nuôi tôm TCT trong ao lót bạt có tiêu hao điện là 3.235 kW.h/tấn tôm (chi phí điện là 5.085 đồng/kg tôm) cao hơn so với nuôi tôm TCT trong ao đất là 2.914 kW.h/tấn tôm (4.514 đồng/kg tôm), nhưng thấp hơn mô hình nuôi tôm sú TC là 4.173 kW.h/tấn tôm (6.560 đồng/kg tôm); trong khi đó ao nuôi tôm sú QCCT không sử dụng điện.

Trích dẫn: Võ Nam Sơn, Đào Minh Hải, Nguyễn Thế Diễn, Vũ Văn Thùy, Đinh Xuân Lập, Nguyễn Đỗ Quỳnh và Nguyễn Thanh Phương, 2019. Phân tích hiệu quả sản xuất và sử dụng năng lượng điện trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh và quảng canh cải tiến ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 69-79.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 116-123
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 164-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 70-78
Tải về
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...