Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 38(2015) Trang: 109-115
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số tạp chí 47(2016) Trang: 110-118
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 136-144
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số tạp chí Thủy sản 2014(2014) Trang: 198-202
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
Số tạp chí (2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 186
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
Số tạp chí 1(2012) Trang: 246
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: IFS 2012
Số tạp chí 25(2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Asian Fisheries Science
Số tạp chí 1(2012) Trang: 534
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III
Số tạp chí 1(2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
Số tạp chí 1(2011) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: International Fisheries Symposium …
Số tạp chí (2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...