Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 143-152
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/02/2020

Ngày nhận bài sửa: 27/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Livelihood of communities in the buffer zone of U Minh Thuong national park, Kien Giang province  

Từ khóa:

Sinh kế, vùng đệm, Vườn quốc gia, U Minh Thượng

Keywords:

Buffer zone, livelihood, national park, U Minh Thuong

ABSTRACT

This study aims to identify livelihoods of the communitities in buffer zone of U Minh Thuong national park, to find out solutions to enhance community incomes for limiting illegal natural resource exploitation, to protect biodiversity in the national park. The contents include identifying the status social economic and income sources of the communities, analyzing advantages/disadvantages, proposing recommendation for managers to increase incomes for the communities. The study was carried out from September to December 2019. Database and information were collected from secondary data and interviewing 100 households, who are living in buffer zone of the national park, including mainly incomes, social security, satisfied levels and their comments. It was found that incomes of the households from agriculture occupied 20-80% of total income of the family. Income of the communties is low due to natural condition, lack of investment and techniques. This problem has created illegal potential exploitiation, it can cause negative impacts to biodiversity in the national park.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định hiện trạng sinh kế của cộng đồng ở vùng đệm Vườn Quốc gia (VQG) U Minh Thượng để tìm ra giải pháp cải thiện nâng cao thu nhập, góp phần hạn chế khai thác trái phép và bảo vệ sự đa dạng sinh học ở VQG này. Nghiên cứu bao gồm: xác định tình hình KTXH và các họat động canh tác, các thuận lợi và khó khăn của cộng đồng, đề xuất các giải pháp đến nhà quản lý để nâng cao thu nhập cho cộng đồng. Nghiên cứu từ tháng 9-12/ 2019. Số liệu và thông tin dựa trên số liệu thứ cấp và khảo sát 100 hộ ở vùng đệm của VQG U Minh Thượng, bao gồm xác định: nguồn thu nhập chính, an sinh xã hội, mức độ hài lòng và kiến nghị từ cộng đồng. Kết quả cho thấy canh tác nông nghiệp chiếm 20-80% tổng thu nhập. Thu nhập của cộng đồng còn thấp do điều kiện tự nhiên, thiếu vốn và kỹ thuật là tiềm ẩn việc đánh bắt trái phép ảnh hưởng tính đa dạng sinh học trong VQG.

Trích dẫn: Trần Văn Việt, Nguyễn Trung Tín và Lê Hồng Tuyến, 2020. Tình hình sinh kế của cộng đồng ở vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3B): 143-152.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 109-115
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 110-118
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 136-144
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 198-202
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
(2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
(2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
(2014) Trang: 186
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
1 (2012) Trang: 246
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: IFS 2012
25 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Asian Fisheries Science
1 (2012) Trang: 534
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III
1 (2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
1 (2011) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: International Fisheries Symposium …
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...