Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2015) Trang: 113-124
Tạp chí: Communication in Physics

Lepton flavor violating (cLFV) decays of charged leptons such as $\tau to e\gamma, \tau to \mu\gamma, \mu to e\gamma$,..., are now the subjects of experiments as signals of new Physics beyond the Standard Model (SM). In the limit of the unitary gauge, we prove that contributions from one loop corrections to the above decays are very small in the framework of the economical 3-3-1 model.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...