Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04 (2017) Trang: 117 - 120
Tạp chí: Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam
Liên kết:

Studies on removal of Cu 2+ from dyeing wastewater treatment are conducted by using Biogum improved – a biocoagulant synthesized from oxide nanocomposite (CoFe 2 O) and biological material obtained from Cassia fistula seeds. At the same pH and optimum conditions, Biogum improved has a higher efficient removal of Cu 2+ ( 97.17%) than PAC (68.93%). In addition, biogum improved can be recovered and reused in wastewater treatment. The second and the third times to reuse biogum improved to remove Cu 2+ in wastewater treatment can achieve 81.72% and 76.37%. Results from this study may open new approaches in using biogum improve to remove heavy metals in wastewater treatment that can be reusable, recoverable and environmentally friendly.

Các bài báo khác
01 (2018) Trang: 699 - 706
Tạp chí: MMMS2018 - The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...