Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1(40) (2019) Trang: 18 - 25
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

Research on bio-activated carbon wastewater treatment material prepared from Macadamia shells using KOH activating agent at the rate of 1KOH: 1 piece of activated carbon is carried out through influencing factors of temperature and time. The research result of Methylene blue (MB) absorption ability at respectively optimal temperature and time of 200oC and 60 minutes of activated carbon shows that 1g of activated carbon will absorb 91,50mg of Methylene Blue. The result shows that the color treating efficiency of the Methylene Blue (MB) is 83,41% corresponding to the color level reduced from 349.67 Pt-Co to 58 Pt-Co. Research result shows that bioactive carbon prepared from Macadamia shells and activated from KOH can treat color in dyeing textile wastewater.

Các bài báo khác
01 (2018) Trang: 699 - 706
Tạp chí: MMMS2018 - The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...