Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Special Issue APE2019 (2019) Trang: 81 - 86
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Liên kết:

The study aimed to evaluate the treatment efficiency of Methylene Blue in wastewater by bio-activated carbon material which prepared from Macadamia nutshells using H3PO4 activating agent at the ratio of 2 H3PO4 : 1 activated carbon. The bio-activated carbon material was prepared and used to survey its effected parameters included treatment temperature and time at lab-scale. The research result showed that at respectively optimal temperature and time of 500oC and 60 minutes, 1 g of bio-activated carbon will absorb 116.91 mg of Methylene Blue. The result shows that the colour treating efficiency of Methylene Blue is 97.11% corresponding to the colour level reduced from 349.67 Pt-Co to 10.11 Pt-Co. The bio-activated carbon prepared from Macadamia nutshell using H3PO4 activating agent could treat colour in dyeing textile wastewater.

Các bài báo khác
01 (2018) Trang: 699 - 706
Tạp chí: MMMS2018 - The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...