Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 112-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/09/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Induced spawning of Clarias gracilentus Ng, Hong & Tu, 2011 in captive by using different types of hormone

Từ khóa:

Kích thích sinh sản, cá trê Phú Quốc, Clarias gracilentus

Keywords:

Induced spawning, Phu Quoc clariid catfish, Clarias gracilentus

ABSTRACT

Clarias gracilentus, the new species belonging to Clariidae family was found in Phu Quoc island, Kien Giang province, Vietnam by the year 2011. In order to determine the breeding capability in the confined condition, broodstock with body weight of 192.1 ± 54.3 g were reared in a recirculation system and fed with commercial pellet (41% CP) in 8 months before induced to spawn. Preliminary results showed that broodfish adapted well and reached full sexual maturity in the captive condition. To induced ovulation, a series treatment with single hormone of carp pituitary gland (PG), human chorionic gonadotropin (hCG), Ovaprim, Luteinizing Hormone - Releasing Hormone analogue (LHRHa) and the combinations of PG with Ovaprim, hCG or LHRHa were tested. Results showed that single hormone of PG, hCG or LHRHa plus DOM was induced final maturation and ovulation process in which single injection of PG at the dose of 8 mg/kg of female body weight obtained a good results with 32.7±10.7% and 69.1±11.2% in fertilization and survival rates, repectively. Among treatments using combination of PG with other hormones, fish received 2 successive injections at 8 hours interval, a preliminary dose with 2 mg PG/kg and decisive dose with 4,000 IU hCG/kg of female body weight, gave the best results with highest fertilization and hatching rates. These preliminary results give promising prospects for a mass seed production of this species in future.

TÓM TẮT

Cá trê Phú Quốc (Clarias gracilentus) là một loài thuộc họ cá trê Clariidae mới được phát hiện năm 2011 ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự thành thục và khả năng kích thích sinh sản loài này trong điều kiện nuôi giữ. Cá bố mẹ có khối lượng trung bình 192,1 ± 54,3 g được nuôi trong hệ thống nước tuần hoàn và cho ăn bằng thức ăn viên (chứa 41% đạm) trong 8 tháng trước khi tiến hành kích thích sinh sản. Kết quả ban đầu cho thấy cá thích nghi và thành thục tốt trong điều kiện nuôi nhân tạo. Chất kích thích sinh sản sử dụng trong thí nghiệm bao gồm đơn chất kích thích như não thùy thể cá chép (CP), hCG (human chorionic gonadotropin), Ovaprim, LHRHa (Luteinizing Hormone - Releasing Hormone analogue) hay kết hợp giữa não thùy thể với Ovaprim, hCG hoặc LHRHa. Kết quả thí nghiệm cho thấy đối với đơn chất kích thích thì não thùy thể, hCG hay LHRHa đều kích thích quá trình chín và rụng trứng, trong đó cá đáp ứng tốt với liều đơn não thùy thể (8 mg/kg khối lượng thân cá cái) với tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở tương ứng là 32,7±10,7% and 69,1±11,2%. Trong các nghiệm thức sử dụng kết hợp não thùy thể với các chất kích thích khác thì cá được tiêm 2 liều cách nhau 8 giờ, trong đó liều sơ bộ với 2 mg não thùy/kg và liều quyết định với 4.000 IU hCG/kg cho kết quả cao nhất về tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở. Kết quả đạt được là những dữ liệu quan trọng có thể áp dụng trực tiếp trong sản xuất giống cá trê Phú Quốc.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 12-20
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 55-64
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...