Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2015) Trang: 192-197
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu tìm ra độ kiềm thích hợp cho tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh nhằm ứng dụng cho qui trình sản xuất giống tôm càng xanh. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức lần lược ở các độ kiềm là (i) 80 mgCaCO3/L; (ii) 100 mgCaCO3/L; (iii) 120 mgCaCO3/L; (iv) 140 mgCaCO3/L và (v) 160 mgCaCO3/L, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể ương ấu trùng có thể tích 120 lít/bể, độ mặn 12 ‰, mật độ 60 con/lít, ương tôm theo qui trình nước xanh cải tiến. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, oxy hòa tan và pH trong suốt quá trình ương nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm phát triển tốt. Chiều dài của PL15 ở môi trường độ kiềm 100 mgCaCO3/L (9,21±0,7mm) cao nhất nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) so với môi trường độ kiềm 80 mgCaCO3/L; 120 mgCaCO3/L và 140 mgCaCO3/L. Ở môi trường độ kiềm 160 mgCaCO3/L có chiều dài PL15 (8,4±0,81mm) thấp nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/L và 100 mgCaCO3/L cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/L (47,6±4,7%) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3/L và 160 mgCaCO3/L nhưng không khác (p>0,05) so với môi trường có độ kiềm 80 mgCaCO3/L và 120 mgCaCO3/L. Vậy độ kiềm thích hợp nhất cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh là 100 mgCaCO3/L.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...