Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 07/08/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Effects of feeds on growth performance and survival rate of red claw crab larvae (Sesarma sederi) cultured in green water and open system

Từ khóa:

Ấu trùng ba khía, tăng trưởng, thức ăn, tỷ lệ sống

Keywords:

Foods, growth performance, red claw crab larvae, survival rate

ABSTRACT

This study was aimed to clarify the kind of suitable feeds and nursing environment for each development stage of red clawed crab larvae. The study included two experiments of six treatments, of which, the experiment one is on nursing the larvae from Zoea-1 to Zoea-4 with feeding A (Artemia at umbrella stage + Frippak-150 for Zoea-1 to Zoea-2 and Nauplii Artemia + Frippak-150 for Zoea-3 to Zoea-4), B (Rotifer for Zoea-1 to Zoea-2 and Nauplii Artemia for Zoea-3-Zoea-4) and C (Rotifer + umbrella stage Artemia for Zoea-1 to Zoea-2 and Nauplii Artemia + Frippak-150 for Zoea-3 to Zoea-4), the second is on nursing larvae from Zoea-4 to crab-1 with feeding D (Nauplii Artemia + Frippak-150 for Zoea-4 to crab-1), E (Nauplii Artemia for Zoea-4 to crab-1) and F (Nauplii Artemia + Lansy-PL for Zoea-4 to crab-1); and both experiments in green and clear water systems. Results showed that nursing in green or clear water systems did not affect the growth and survival rate of red clawed crab. Nursing red clawed crab from Zoea-1 to Zoea-4 and feeding C feed; and nursing from Zoea-4 to crab-1 with D feed resulted the best in term of the growth, survival rate and crab-1 production (p<0,05) compared to remaining treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định loại thức ăn và môi trường ương thích hợp cho từng giai đoạn của ấu trùng ba khía. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức, thí nghiệm 1 ương ấu trùng ba khía từ Zoea-1 đến Zoea-4 với các loại thức ăn A (Artemia bung dù + Frippak-150/Zoea-1đến Zoea-2 và Artemia nở + Frippak-150/Zoea-3 đến Zoea-4), thức ăn B (Luân trùng/Zoea-1 đến Zoea-2 và Artemia nở /Zoea-3-Zoea-4) và thức ăn C (Luân trùng + Artemia bung dù/Zoea-1 đến Zoea-2 và Artemia nở + Frippak-150/Zoea-3 đến Zoea-4). Thí nghiệm 2 là ương ấu trùng ba khía từ Zoea-4 đến ba khía-1 với các loại thức ăn D (Artemia nở + Frippak-150/Zoea-4 đến Ba khía-1), thức ăn E (Artemia nở /Zoea-4 đến Ba khía-1) và thức ăn F (Artemia nở + Lansy-PL/Zoea-4 đến Ba khía-1) trong hệ thống nước xanh và nước trong. Kết quả cho thấy ương trong hệ thống nước xanh hay nước trong không ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía. Ương ấu trùng ba khía từ Zoea-1 đến Zoea-4 với loại thức ăn C và ương từ Zoea-4 đến ba khía-1 với loại thức ăn D cho tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất ở ba khía-1 tốt nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Châu Tài Tảo và Trần Ngọc Hải, 2017. Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía (Sesarma sederi) ương trong hệ thống nước xanh và nước trong. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 10-17.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...