Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (70) (2016) Trang: 60-64
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm càng xanh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức ở các mật độ khác nhau là (i) 1.000 con/m³; (ii) 2.000 con/m³; (iii) 3.000 con/m³ và (iv) 4.000 con/m³, bể ương tôm có thể tích 0,5 m3, độ mặn 0 ‰, tôm giống là postlarva 15, thời gian ương 30 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích biofloc dao động từ 4,1±1,4 ml/L đến 7,2±2,7 ml/L, nghiệm thức 1.000 con/m³ là nhỏ nhất và tăng dần đến nghiệm thức 4.000 con/m³. Khối lượng và tỷ lệ sống của tôm lần lược ở nghiệm thức 1.000 con/m³ (0,49±0,09 gam); (69,1±3,0%) và 2.000 con/m³ là (0,48±0,08 gam); (63,0±4,3%) lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p và 4.000 con/m³. Kết quả nghiên cứu cho thấy ương giống tôm càng xanh trong bể theo công nghệ biofloc ở mật độ 1.000 - 2.000 con/m3 có thể được xem là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...