Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (71) (2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra liều lượng bổ sung chất khoáng thích hợp lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng cua biển. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức bổ sung chất khoáng lần lược là 0; 20; 40; 60 và 80 ml/m3, thể tích bể ương là 120 lít, độ mặn 30 ‰, mật độ 150 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biến thái sau 21 ngày ương ở nghiệm thức bổ sung chất khoáng 40 mL/m3 (6,23±0,2) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3 lần lược là (2,74±0,05 mm) và (7,8±1,5%) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3 thì tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua 1 là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...