Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (111) (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định chu kỳ bổ sung rỉ đường lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức chu kỳ bổ sung rỉ đường khác nhau là 1 ngày/lần; 3 ngày/lần; 5 ngày/lần và 7 ngày/lần, mật độ 300 con/m3 , bể nuôi tôm có thể tích 10 m3 , tỷ lệ C : N = 12 : 1, độ mặn 15‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 90 ngày nuôi các yếu tố môi trường, mật độ vi khuẩn tổng, vi khuẩn Vibrio và thể tích biofloc ở các nghiệm thức nằm trong khoảng thích hợp cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt. Tôm ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung rỉ đường 1 ngày/lần cho kết quả tăng trưởng về khối lượng (13,7 ± 0,55 g/con), tỷ lệ sống (75,0 ± 3,0 %) và năng suất (2,1 ± 0,1 kg/m3 ) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy, chu kỳ bổ sung rỉ đường 1 ngày/lần là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...