Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 1801-1810
Tạp chí: Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation
Liên kết:

The aim of this study is to determine the optimal stocking density and production in larval rearing of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) applied biofloc technology (BFT). The experiment consisted of four treatments with triplicates each in different stocking densities (treatments, i.e. 150 larvae L-1 , 200 larvae L-1 , 250 larvae L-1 and 300 larvae L-1 , respectively). Larvae were stocked in 500 L-1 tanks at a salinity of 30‰ with continuous aeration. Sugar was provided daily as a carbon source to rearing tanks and supplemented from the Mysis 3 stage; C:N was manipulated at a ratio of 20:1. Results displayed the water quality, total bacteria, Vibrio spp., total bacteria count and biofloc parameters were in suitable range for larvae development. The highest length and survival rate of postlarvae-12 were found at stocking density of 150 larvae L-1 (i.e., 11.59±0.16 mm; 58.7±7.9%, respectively), and they were not significantly different (p > 0.05) from those at stocking density of 200 larvae L-1 (i.e. 11.49±0.38 mm; 55.0±3.0%, respectively). The highest production was found at stocking density of 200 larvae L-1 (i.e., 110±6 postlarvae L-1 ) and it was significantly different (p < 0.05) from the remaining treatments. In short, rearing whiteleg shrimp larvae at a density of 200 larvae L-1 under BFT presented the best practice and to be recommended for application to the whiteleg shrimp hatchery protocols.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...