Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Species composition and abundance of goby fish in family Eleotridae in Hau river

Từ khóa:

Cá bống họ Eleotridae, Thành phần loài cá, Sông Hậu, Sản lượng trên một đơn vị đánh bắt

Keywords:

Eleotridae, fish composition, Hau River, CPUE (Cacth Per Unit Effort)

Abstract

A study on the species composition and abundance of the goby fish in Eleotridae in Hau river was conducted from August 2012 to February 2013. Fish samples were collected from trawl, cast, bag net and also from the local markets in An Giang, Can Tho and Soc Trang provinces with five sampling sites in each province. Catch per unit effort (CPUE) was determined by the trawl net every two months. Results showed that five species of Eleotridae were identified as Eleotris melanosoma, Oxyeleotris urophthalmus, O. marmorata, Butis humeralis and B. butis. In which, B. humeralis appeared only in Soc Trang province at the downstream of the Hau river, while B. butis appeared in both Can Tho and Soc Trang provinces. CPUEn were significantly different among sampling times and locations, and ranged from 1 to 23 ind.ha-1, whereas B.butis appeared in October, December with low variation (2-10 ind.ha-1). The high variation of CPUEw was observed in October and December (2,9-761,3 g.ha-1) indicating that in October, a number of fish was low but the size of fish was larger than before. The results also indicated that pH (7-8.5) and water temperature (27-33oC) were slightly variation in studied areas, however the salinity was high fluctuation (1 - 16?) only in Soc Trang province. Our findings showed that when the salinity decreased to 0?,
E. melanosoma was appeared abunduntly in An Giang and Can Tho provinces.

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần loài và mức độ phong phú của các loài cá bống họ Eleotridae được thực hiện từ tháng 8 năm 2012 đến 2 năm 2013 dọc theo tuyến sông Hậu. Mẫu cá được thu bằng lưới kéo, lưới chài, lưới đáy và chợ địa phương tại An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng, mỗi khu vực thu 5 điểm. CPUE được xác định bằng lưới kéo dọc theo tuyến Sông Hậu với chu kỳ thu mẫu 2 tháng/lần. Kết quả có 5 loài cá xuất hiện gồm: cá bống trứng (Eleotris melanosoma), bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus), bống tượng (Oxyeleotris marmorata), bống cấu (Butis humeralis) và bống trân (Butis butis). Trong đó, cá bống cấu chỉ xuất hiện ở Sóc Trăng (hạ nguồn Sông Hậu), cá bống trứng xuất hiện ở Cần Thơ và Sóc Trăng. CPUEn của cá biến động lớn giữa các tháng và các điểm (1-23 cá thể.ha-1), trong khi đó, cá bống trân xuất hiện vào tháng 10, 12 và ít biến động (2-10 cá thể.ha-1). CPUEw của cá có biến động lớn ở tháng 10 và 12 (2,9-761,3 g.ha-1), điều này cho thấy vào tháng 10 số lượng cá thể xuất hiện ít nhưng kích cỡ lớn hơn. Kết quả cũng cho thấy pH (7-8,5) và nhiệt độ nước (27-33oC) ít biến động trong khi đó độ mặn có biến động lớn (1-16?) chỉ xuất hiện ở khu vực Sóc Trăng. Kết quả cũng cho thấy khi độ mặn giảm xuống 0? cá bống trứng (Eleotris melanosoma) xuất hiện nhiều ở An Giang và Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...