Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5th IFS (2015) Trang: 358
Tạp chí: International Fisheries symposium 2015
Liên kết:

Study on feeding and reproductive biology of the goby Eleotris melanosoma distributed along the Bassac river, Mekong Delta was conducted from August 2012 to July 2013. Results showed that E. melanosoma is an omnivore. Feeding ingredient of this species consists of five major groups as the followings: arthropoda, mollusks, small fish, phytoplankton and zooplankton. Results also indicated that gonadosomatic index (GSI) of E. melanosoma was highest from May to October, meanwhile the lowest value of hepatosomatic index (HSI) in July; conditional factor (CF) was less fluctuation especially in male; in female, CF reached the highest value in April and November. The results showed that spawning season of E. melanosoma ranged from May to October, in which the peak of spawning season in October. Fecundity of E. melanosoma ranged from 49 to 930 egg per gram of their body weight (mean=551±363 egg/g). The length of first maturity (Lm) of E. melanosoma is 8.62 cm and 7.79 cm for male and female, respectively.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...