Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 01/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Population dynamics of Ambassis vachellii Richardson, 1846 distributed in the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Cá sơn, các tham số tăng trưởng, Đồng bằng sông Cửu Long, sự bổ sung

Keywords:

Ambassis vachellii, growth parameters, Mekong Delta, recruitment

ABSTRACT

A study on the fluctuation of fish stock of A. vachellii was conducted in the West estuarines of Ca Mau province from August 2017 to June 2019. Fish samples were collected twelve times with two-month intervals, by using trawl-net. Length frequency data were analyzed by using FiSAT II software. Results showed that this species was exploited year-round, but concentrated on the rainy season from June to October. The commonly exploited sizes of fish ranged from 3 cm to 5 cm. The analysis of length-frequency data of 6,922 individuals showed that the Von Bertalanffy growth parameters (VBGF) were L=7.35 cm and K=0.73/year. The total mortality (Z), natural mortality (M), and fishing mortality (F) of this species were 2.48 yr-1, 2.12 yr-1, 0.36 yr-1, respectively. The exploitation rate (E=0.15) was lower than that of the potential exploitation rate (Emax=0.421). The length at first capture was 3.36 cm with two recruitment peaks in May and October in this species population.

TÓM TẮT

Nghiên cứu biến động quần đàn cá sơn được thực hiện tại vùng cửa sông phía Tây Cà Mau từ tháng 8/2017 đến 6/2019. Ngư cụ thu mẫu là lưới te. Số liệu tần suất chiều dài của cá được ghi nhận với chu kỳ thu mẫu là 2 tháng/lần và được phân tích bằng phầm mềm FiSAT II. Kết quả cho thấy mùa vụ xuất hiện của cá sơn là quanh năm, tập trung nhiều vào từ tháng 6-10, kích cỡ cá khai thác phổ biến ở chiều dài chuẩn từ 3-5 cm. Với 6.922 mẫu cá sơn thu được và tính toán dữ liệu tần suất chiều dài, sử dụng đường cong tăng trưởng von Bertalanffy đã xác định được các tham số tăng trưởng gồm: L=7,35 cm và K=0,73/năm. Tỉ lệ chết của cá là Z=2,48/năm, trong đó tỉ lệ chết tự nhiên của cá khá cao (M=2,12), trong khi đó tỉ lệ chết do khai thác thấp hơn rất nhiều (F=0,36). Cường lực khai thác cá sơn ở khu vực vùng ven biển phía Tây tỉnh Cà Mau (E=0,15) thấp hơn khả năng khai thác với hệ số khai thác tối đa là Emax=0,421. Kết quả cũng chỉ ra rằng sự bổ sung của quần đàn cá vào ngư trường khai thác là 2 lần trong năm, tập trung nhiều vào tháng 5 và tháng 10.

Trích dẫn: Võ Thành Toàn, Nguyễn Thị Vàng và Trần Đắc Định, 2020. Biến động quần đàn cá sơn Ambassis vachellii Richardson, 1846 phân bố ở vùng ven biển Tây, Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 117-123.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...